• မႏၱေလးၿမိဳ႕ ပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္မ်ား မဟာကထိန္ေတာ္အသင္း