လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

ဤစည္းကမ္းကို ၁၃၅၆ခု၊ ျပာသိုလဆန္း(၁)ရက္၊ ၁၉၉၅ခု၊ ဇန္န၀ါရီလ(၁) ရက္ တနဂၤေႏြေန႔မွစ၍ လိုက္နာက်င့္သံုးၾကရန္ျဖစ္သည္။ဤစည္းကမ္းမ်ားကို အလုက္အမွုေဆာင္အဖြဲ႔ႏွင့္ က်ြမ္းက်င္ေသာအသင္းသားမ်ားသို႔ တစ္ၾကိမ္၊ အမွုေဆာင္စံုညီ၌ တစ္ၾကိမ္၊ က်ြမ္းက်င္ေသာ ေရာင္းသူ/၀ယ္သူအသင္းသားမ်ားႏွင့္ အလုပ္အမွုေဆာင္မ်ားသို႔ တစ္ၾကိမ္ေဆြးေႏြးျပီး အလုပ္အမွုေဆာင္အဖြဲ႕က (၁၈.၁၂.၁၉၉၄) အစည္းအေ၀း၌ အျပီးသတ္ေဆြးေႏြးညိွႏွိုင္း၍ ေအာက္ပါအတိုင္းအတည္ျပဳသတ္မွတ္လိုက္သည္။

နိဒါန္း

သဘာ၀အေလ်ာက္ ပါ၀င္တတ္သည့္ အေမွာ္၊အဖ်င္း၊ဖုန္၊သဲ။ခဲ ထက္ပိုမို၍ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ားထဲသို႕ ဖုန္၊သဲ၊ခဲ စသည္မ်ား ေရာေႏွာထည့္ျခင္း (ဥပမာ – ႏွမ္း၊ေျမပဲဆန္၊ဂ်ံု၊ကုလားပဲထဲသို႕ ေက်ာက္ခဲ၊ေျမခဲမ်ားေရာထည့္ျခင္း) သီးႏွံႏွင့္ အရြယ္တူ အေရာင္တူေက်ာက္ခဲစသည္တို႕ကို ေရြးခ်ယ္ေဆးဆိုး၍ ေရာေႏွာထည္းျခင္း (ဥပမာ – ႏွမ္း၊ ပဲႏွမ္းကဲ့သို႕အရြယ္တူခဲငယ္မ်ား ေဆးဆိုးထည့္ျခင္း) တန္ဖိုးျမင့္ေသာသီးႏွံမ်ားထဲသို႕ ေစ်းခ်ိုေသာအေရာင္အေသြးတူသည့္ အျခားသီးႏွံမ်ားကို  ေရာထည့္ျခင္း (ဥပမာ – စမံုစပါးမ်ားထဲသို႕ စမုန္ညိုထည့္ျခင္း) အဆိပ္အေတာက္ ျဖစ္ေစတတ္ေသာ ပစၥည္းကိုပင္ မေရွာင္ စားသံုးသည့္သီးႏွံထဲသို႕အေလးခ်ိန္တိုးေစရန္ေရာေႏွာထည့္ျခင္း စသည့္မသမာမွုအမ်ိုးမ်ိုးတို႕ကို အခ်ိဳ႕ေသာ ပုဂိၢုလ္မ်ားက ကိုယ္တိုင္ျပဳလုပ္ေနၾကျခင္းႏွင့္ အျခားမွပို႔သည့္ကုန္ကို လက္ခံေရာင္း၀ယ္ေနၾကျခင္း တို႕ကိုၾကားသိေတြ႔ျမင္ ေနၾကရပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ဤေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ားထဲသို႕ မသမာေသာနည္းျဖင့္ အေလးခ်ိန္တိုးေအာင္ အျခားပစၥည္းမ်ားထည့္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္းမွ

“ကာကြယ္တားျမစ္ေသာစည္းကမ္း” ကိုညွိႏွိုင္းေရြးဆြဲၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။

တိုက္တြန္းခ်က္

စားသုံးသည့္ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ားကို ပိုးမႊားကာကြယ္ရာတြင္ ခြင့္ျပဳထားေသာ ပိုးေမႊးကာကြယ္ ေဆးျပားမ်ား၊ ေဆးရည္မ်ားကိုသာ သုံးစြဲၾကရန္ႏွင့္ စားသုံးေသာ  ေကာက္ပဲသီးႏွံႏွင့္ မသင့္ေလ်ာ္သည္ ပိုးသတ္ေဆးမႈန္႔၊ ေဆးရည္မ်ားကို မသုံးစြဲရ။ ေကာက္ပဲသီးႏွံအမ်ဳိးအစားအလိုက္ အေမွာ္၊ ဖုန္၊ သဲ၊ ခဲအမ်ားဆုံးပါ၀င္ ႏိုင္ေသာစံႏႈန္းမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း အုပ္စုခြဲ၍ သတ္မွတ္ၾကပါသည္။

(၁) ပထမအုပ္စု ။        ။ အေမွာ္၊ ဖုန္၊ သဲ၊ ခဲမ်ား (လုံး၀) မပါရမည့္ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား။

(၁) ကုန္ေခ်ာပစၥည္းမ်ား

ဥပမာ – ပဲျခမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိး

(၂) ေျမပဲလုံးဆန္အမ်ဳိးမ်ဳိး

(၂) ဒုတိယအုပ္စု။       ။ အေမွာ္၊ ဖုန္၊ သဲ၊ ခဲမ်ား(၃)တင္း၀င္ တစ္အိတ္လွ်င္ အမ်ားဆုံး(၂၅)က်ပ္သားထက္   မမ်ား ပါ၀င္ႏိုင္ေသာ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား

(၁) ကုလားပဲျဖဴလုံးႀကီး

(၂) ေျပာင္းဖူးေစ့

(၃) နံနံ

(၄) စမုန္နက္

(၅) စမုန္စပါး

(၆) ေျပာင္းဆန္အမ်ဳိးမ်ဳိး

(၇) ပဲစင္းငုံအမ်ဳိးမ်ဳိး

(၈) ေျမေထာက္ပဲ

(၉) ႏိုင္လြန္ပဲ

(၁၀) စြန္တာျပာ

(၁၁) ပဲလိပ္ျပာ/ ပဲၾကား

(၁၂) ပဲနီျပား

(၁၃) ပဲလြန္းျပာ

(၁၄) ပဲလြန္းျဖဴ

(၁၅) ပဲလြန္း၀ါ

(၁၆) ေထာပတ္ပဲ

(၁၇) ပဲႀကီး

(၁၈) တရုတ္ပဲႀကီး

(၁၉) ေခတ္သစ္ပဲ

(၂၀) ပဲျဖဴေလး

(၂၁) ပဲယဥ္း

(၃) တတိယအုပ္စု။      ။ အေမွာ္၊ ဖုန္၊ သဲ၊ ခဲမ်ား(၃)တင္း၀င္အိတ္လွ်င္ အမ်ားဆုံး(၅၀)က်ပ္သားထက္မမ်ား ပါ၀င္ႏိုင္ေသာ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား။

(၁) ဂ်ဳံေစ့

(၂) ကုလားပဲ၀ါ

(၃) ကုလားပဲျဖဴလုံးေသး

(၄) ပဲတီစိမ္း

(၅) မတ္ပဲ

(၆) စားေတာ္ပဲ

(၇) ပဲပုပ္ေစ့

(၈) ပဲရာဇာ

(၉) မိုးေလးႏွမ္း

(၁၀) ကဇင္းသီး

(၁၁) ႀကိဳ႕ေစံ

(၁၂) ေနၾကာအမ်ဳိးမ်ဳိး

(၁၃) ၾကက္ဆူေစ့အမ်ဳိးမ်ဳိး

(၄) စတုတၳအုပ္စု။       ။ ႏွမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ပန္းႏွမ္းတို႔ကို (က) အုပ္စုခြဲ(ေထာင္ႏွမ္း)ႏွင့္ (ခ) အုပ္စုခြဲ(တလင္းႏွမ္း) ဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိးခြဲပါသည္။

(က) ႏွမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ပန္းႏွမ္း

(၄၅)ပိႆာအသားခ်ိန္အုပ္စုခြဲ (ေထာင္ႏွမ္း)ရွိသည့္ (၃)တင္း၀င္တစ္အိတ္လွ်င္ ဖုန္၊သဲ၊ခဲ၊စသည္မ်ား (၂၅)က်ပ္သားထက္ မမ်ားရေသာ ႏွမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ပန္းႏွမ္း။

(ခ) ႏွမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ပန္းႏွမ္း

(၄၅)ပိႆာအသားခ်ိန္အုပ္စုခြဲ (ေထာင္ႏွမ္း)ရွိသည့္ (၃)တင္း၀င္တစ္အိတ္လွ်င္ ဖုန္၊ သဲ၊ခဲ စသည္မ်ား (၁)ပိႆာထက္ မမ်ားရေသာ ႏွမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ပန္းႏွမ္း။

(၅) ဆီႀကိတ္ေသာ ေျမပဲဆန္အမ်ဳိးမ်ဳိး

အသားခ်ိန္(၅၀)ပိႆာတစ္အိတ္လွ်င္ ဖုန္၊ သဲ၊ ခဲ ပါ၀င္မႈ (၅၀)က်ပ္သားထက္ မမ်ားရေသာ ေျမပဲဆန္အုပ္စု။

“မႏၲေလးျမိဳ႕၊ပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္မ်ားမဟာကထိန္ေတာ္အသင္း” စည္းမ်ဥ္းဥပေဒကို အပိုဒ္ (၅)၊ရည္ရြယ္ခ်က္ (ခ) အသင္းသားအခ်င္းခ်င္း သမာသမတ္မွ်တစြာ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ႏိုင္ၾကေစရန္ “ရည္ရြယ္ခ်က္” အရအသင္းသားမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႕၏ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ သမၼာအာဇီ၀ အသက္ေမြးျခင္းတရားေတာ္ႏွင့္အညီ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ၾကရာတြင္ ေအာက္ပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကိုလိုက္နာၾကရမည္။

၁။      (က)    အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ျခင္းဆိုရာတြင္ ပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္မ်ား မဟာကထိန္ေတာ္   အသင္းတိုက္၀င္းအတြင္း၌ ျပဳလုပ္ျခင္းကိုဆိုလိုသည္။

(ခ) အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ၾကရာ၌ ဤအသင္း၏ ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရး အဖြဲ႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာကိစၥမွာ ေရာင္းသူ၀ယ္သူႏွစ္ဦးစလံုး အသင္းသားျဖစ္ရမည္။

(တစ္ဦးကအသင္းသား၊ က်န္တစ္ဦးက အသားမဟုတ္လွ်င္ ဤပဋိပကၡေျဖရွင္းေရး အဖြဲ႕ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ပါ)

၂။      ေရာင္းသူ၏ကုန္ပစၥည္းနမူနာကို ၀ယ္သူႏွစ္သက္၍ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ ေစ်းျပတ္ျပီးပါက နမူနာထုပ္ေပၚတြင္ ေစ်းႏွုန္း၊ အေရအတြက္ႏွင့္ ေရာင္းသည့္ရက္ကို ျပတ္သားစြာေရာင္းသူႏွင့္ ၀ယ္သူႏွစ္ဦးစလံုး၏ ေရွ႕ေမာက္တြင္ တစ္ခါတည္းေရးမွတ္ရမည္။

၃။      ေရာင္းသူ၀ယ္သူ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ ေစ်းျဖတ္ျပီးမွ ေစ်းတက္သြားေသာ္လည္း အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ကုန္ပစၥည္းကိုနမူနာအတိုင္း ေရာင္းသူက အေရအတြက္ျပည့္ေအာင္အပ္ႏွံရမည္။

၄။      ကုန္ပစၥည္းေစ်းတက္သြားသျဖင့္ ေရာင္းသူကမိမိအပ္ရမည့္ ကုန္ပစၥည္းကို မူလေပးထာေသာနမူနာအတိုင္း မဟုတ္သည့္အဆင့္နိမ့္ေသာ ကုန္ပစၥည္းကိုအစားထိုးေပးအပ္ျခင္း မျပဳရ။

၅။      ၀ယ္သူသည္ ေရာင္းသူႏွင့္ႏွစ္ဦးသေဘာတူ ေစ်းျပတ္ျပီးေသာ နမူနာအထုပ္ေပၚရွိ ေရးမွတ္ထားေသာ ေစ်းႏွုန္းႏွင့္ အေရအတြက္အတိုင္း ကုန္ပစၥည္းကိုသိမ္းရမည္။

၆။      ေရာင္းသူႏွင့္၀ယ္သူ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ ေစ်းျပတ္ျပီးမွ မည္မွ်ပင္ေစ်းက်သြားေစကာမူ မူလသေဘာတူေစ်းျပတ္ျပီးေသာ ေစ်းႏွုန္းႏွင့္ အေရအတြက္အတိုင္း ကုန္ပစၥည္းကို သိမ္းရမည္။

၇။      မိမိ၀ယ္ထားေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေစ်းက်သြားသျဖင့္ ေရာင္းသူႏွင့္ ၀ယ္သူ ႏွစ္ဦးသေဘာတူထားေသာ နမူနာအတိုင္း ကုန္ပစၥည္းကိုအပ္ႏွံလွ်င္ ၀ယ္သူက နမူနာအတိုင္းတူလ်က္ မတူပါဟူေသာအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ကိုမဖ်က္ရ။

၈။      အေရာင္းအ၀ယ္သေဘာတူေသာေန႔မွာပင္ ၀ယ္သူက ကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေစ ဆံုးျဖတ္ေပးႏိုင္ေသာ

ကိုယ္စားလွယ္ကိုျဖစ္ေစ ၀ယ္ယူေသာကုန္ပစၥည္းကို အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ထားေသာနမူနာႏွင့္တကြ သြားေရာက္ၾကည့္ရွုတိုက္ဆိုင္၍ ကုန္သိမ္းမည္၊ မသိမ္းမည္ကို နမူနာတိုက္သည့္ေန႔မွာပင္ ျပန္ၾကားရမည္။ ေန႔ခ်င္းကုန္သိမ္းကုန္အပ္မျပဳလုပ္ႏို္င္ပါက မည္သည့္ရက္တြင္ ကုန္သိမ္းမည္၊ ကုန္အပ္မည္ကို ၾကိုတင္ညွိႏွိုင္းၾကရမည္။ သေဘာတူညီေသာ ေန႔ရက္အတိုင္း ကုန္သိမ္းကုန္အပ္ျပဳလုပ္ရမည္။ ေန႔ခ်င္းနမူနာ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးရန္ ပ်က္ကြက္ပါက ၀ယ္သူ၏တာ၀န္သာ ျဖစ္သည္။ေရာင္သူသည္ မိမိေရာင္းေသာ ကုန္ပပစၥည္းေပၚ၌ လူမွုေရး၊ ရာဇ၀တ္ေရးတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လံုး၀တာ၀န္ယူရမည္။

၉။      အေလးခ်ိန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရာင္းသူႏွင့္၀ယ္သူႏွစ္ဦးအၾကား အျငင္းပြားခဲ့ေသာ္ အသင္းတိုက္ရွိသမာဓိကတၲားျဖင့္ တိုက္ခ်ိန္၍ သမာဓိကတၲား၏ အေလးခ်ိန္အတိုင္းအပ္ႏွံျခင္း၊ သိမ္းယူျခင္း ျပဳလုပ္ၾကရမည္။

၁၀။    တင္းေတာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရာင္းသူႏွင့္၀ယ္သူႏွစ္ဦးအၾကား အျငင္းပြားခဲ့ေသာ္ သမာဓိတင္းေတာင္းႏွင့္တိုက္၍ သမာဓိတင္းေတာင္း အတိုင္းအပ္ႏွံျခင္း၊ သိမ္းယူျခင္းျပဳလုပ္ၾကရမည္။

၁၁။    (က)    ေရာင္းသူႏွင့္၀ယ္သူႏွစ္ဦးအၾကားအျငင္းပြားမွု တစ္ခုခုျဖစ္ခဲ့ေသာ္ ယင္းကိစၥအတြက္ ဤအသင္းၾကီး၏ ဥကၠ႒ထံ လိပ္မူ၍အျမန္တိုင္ၾကားရမည္။

(ခ)     တိုင္းၾကားေသာ ပဋိပကၡမွုကို အသင္းၾကီး၏ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရးအဖြဲက အျမန္ဆံုးေခၚယူစစ္ေဆး၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရမည္။

(ဂ)     ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႔၏ တင္ျပေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အလုပ္အမွုေဆာင္အဖြဲ႔မွ စဥ္းစား၍ အတည္ျပဳျခင္း၊ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ၾကရမည္။ အလုပ္အမွုေဆာင္အဖြဲ႔၏ အျပီးသတ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ပဋိပကၡတြင္ ပါ၀င္သူ ေရာင္းသူႏွင့္၀ယ္သူတို႔က လိုက္နာၾပရမည္။

(ဃ)    ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုမေက်နပ္ပါက အလုပ္အမွုေဆာင္အဖြဲ႔ထံ အယူခံႏိုင္သည္။

၁၂။    ကိုယ္စားလွယ္၏ေရာင္း၀ယ္မွုႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကိစၥမ်ားသည္ ၄င္း၏ ကိုယ္စားျပဳသူ အသင္းသား၏ တာ၀န္ျဖစ္သည္။

၁၃။    အသင္းသား၊ အသင္းသူအခ်င္းခ်င္းေရာင္းမွား၀ယ္မွားႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးကိစၥမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ္ ဥကၠ႒ႏွင့္အလုပ္အမွုေဆာင္အဖြဲ႔သို႔ အျမန္တင္ျပတိုင္ၾကားရန္ျဖစ္သည္။ ၄င္းတိုင္ၾကားခ်က္ကို ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႔မွ ခ်က္ခ်င္းညွိႏွုိင္းဆံုးျဖတ္၍ နီးစပ္ရာ အလုပ္အမွုေဆာင္အစည္းအေ၀းသို႕ တင္ျပအတည္ျပဳခ်က္ ရယူရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အသင္းသာ၊ အသင္းသူမ်ား လိုက္နာၾကရပါမည္။ မလိုက္နာခဲ႔ေသာ္ အလုပ္အမွုေဆာင္အဖြဲ႔မွ ဆံုးျဖတ္ေပးသည့္အျပစ္ဒဏ္ကို နာခံၾကရမည္။ အျပစ္ဒဏ္သည္ အနိမ့္ဆံုး ဒဏ္ေငြမွ အျမင့္ဆံုး အသင္းမွထုတ္ပယ္သည္အထိျဖစ္ပါသည္။

၁၄။    အသင္းတိုက္ျပင္ပတြင္ အသင္းသားအခ်င္းခ်င္း အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ၾကရာ၌ မေက်နပ္မွုရွိ၍ တိုင္ၾကားပါက အသင္းသားအခ်င္းခ်င္းညီညြတ္ေစလိုေသာ ေစတနာျဖင့္ အသင္းၾကီး၏ ညီညြတ္မွုေရွ႕ရွု၍ ညွိႏွုိင္းေပးမည္။

၁၅။    (က)    ၀ယ္သူကကုန္သိမ္းျပီးလ်ွင္ ေငြလက္ငင္းအေျပေပးေခ်ရမည္။

(ခ)     ၀ယ္သူကကုန္သိမ္းျပီးေနာက္ ေငြအေျပမရွင္းေပးပါက ေရာင္းသူသည္ ေငြရလိုမွုကို

 

ဤအသင္းၾကီးသို႕ စာျဖင့္အေထာက္အထားျပည့္ျပည့္စံုစံု ေဖာ္ျပလ်က္ တိုင္ၾကားႏုိင္သည္။

(ဂ)     ေငြရလိုမွုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပဋိပကၡျဖန္ေျဖေရးအဖြဲ၏ညွိႏွုိင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို မလိုက္နာလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သတ္မွတ္ေပးထားေသာ ကာလေက်ာ္လြန္လွ်င္လည္းေကာင္း၊ ပဋိပကၡျဖန္ေျဖေရးအဖြဲ႔မွ အလုပ္အမွုေဆာင္အဖြဲ႔သို႔တင္ျပရမည္။ အလုပ္အမွုေဆာင္အဖြဲ႔က မလုိက္နာသူအား ပထမအသင္းတိုက္အတြင္းသို႔ ကာလသတ္မွတ္၍ ယာယီ၀င္ခြင့္ပိတ္ျခင္း၊ သတ္မွတ္ေပးထားေသာကာလ ေက်ာ္လြန္ေသာအခါ အသင္းမွထုတ္ပယ္သည္အထိ အေရးယူႏိုင္သည္။

(ဃ)    အေရာင္းအ၀ယ္ႏွင့္ေငြေပးေငြယူကိစၥတြင္ တိုင္ၾကားသူမရွိေသာ္လည္း သတင္းၾကီးမွု၊ ေက်ာ္ၾကားမွုႏွင့္အသင္းၾကီး၏ ဂုဏ္သိကၡာထိပါးေစႏိုင္ေသာ ျပဳမူေျပာဆိုခ်က္မ်ားကိုသိရွိပါက အလုပ္အမွုေဆာင္အဖြဲ႔သည္ သက္ဆိုင္သူအားလည္းေကာင္း၊ အျခားလိုအပ္ေသာနည္းျဖင့္ လည္းေကာင္းစံုစမ္းရမည္။ ေက်နပ္ေလာက္ေသာ ေျဖရွင္းခ်က္ တင္ျပႏိုင္ျခင္းမရွိမီ ကာလအပိုင္းအျခား သတ္မွတ္၍ အျပစ္ရွိသူအားအသင္းတိုက္ အတြင္းသို႔ ၀င္ခြင့္ကို ယာယီ ပိတ္ႏိုင္သည္ (သို႔မဟုတ္) အသင္းမွထုတ္ပယ္သည္အထိ အေရးယူႏိုင္သည္။

၁။      အေရာင္းအ၀ယ္ကို ဤအသင္းတိုက္အတြင္း၌သာ ျပဳလုပ္ရမည္။ ျပင္ပတြင္ အေရာင္းအ၀ယ္ မလုပ္ရ။

၂။      ကုန္ပစၥည္းနမူနာႏွင့္ ေစ်းျဖတ္၍ အတည္ျပဳျပီးပါက ေစ်းတက္သြားသည္ျဖစ္ေစ၊ ေစ်းက်သြားသည္ျဖစ္ေစ၊ နမူနာႏွင့္တူေသာ ကုန္ပစၥည္းအေရအတြက္အျပည့္ကို ေရာင္းသူကလည္း အပ္ရမည္။ ၀ယ္သူကလည္းသိမ္းရမည္။

၃။      ကုန္ပစၥည္းအ၀ယ္တည့္ေသာေန႔တြင္ပင္ နမူနာႏွင့္တူညီမွုရွိမရွိ ေန႔ခ်င္းစစ္ေဆး၍ ကုန္သိမ္းမည့္ေန႔ရက္ အတိအက်ကိုခ်ိန္းဆိုရမည္။

၄။      အေလးခ်ိန္တင္းခ်ိန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မေက်နပ္ပါက အသင္းပိုင္ကတၲား၊ တင္းေတာင္းျဖင့္ စစ္ေဆး၍ ကုန္အပ္ျခင္း၊ ကုန္သိမ္းျခင္း ျပဳလုပ္ရမည္။

၅။      ကုန္သိမ္းေသာအခါ နမူနာကို မူလနမူနာတစ္ထုပ္စာမွ်သာ ယူၾကရမည္။

၆။      ကုန္သိမ္းရာတြင္မိမိလုပ္ငန္း၊ မိမိတံဆိပ္အမွတ္အသားရိုက္ထားေသာ စာရြက္ျဖင့္ သိမ္းယူရမည္။

၇။      ေရာင္းသူႏွင့္၀ယ္သူႏွစ္ဦးအၾကား အျငင္းပြားမွုျဖစ္ခဲ့ေသာ္ ဤအသင္းၾကီး၏ ဥကၠ႒ထံအျမန္ဆံုး တိုင္ၾကားရမည္။

၈။      အသင္းတိုက္ျပင္ပတြင္ အသင္းသားအခ်င္းခ်င္း အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ၾကရာ၌ မေက်နပ္မွု ရွိ၍တိုင္ၾကားပါက အသင္းၾကီး၏ညီညြတ္မွုကိုေရွ႕ရွု၍ ညွိႏွုိင္းေပးမည္။ ညွိႏွိုင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို မလိုက္နာပါက ဤအသင္းၾကီး၏စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအရ အေရးယူျခင္းခံရမည္။

၁။      မိမိကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းကိုလုပ္ကိုင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္သည္အသင္းသားျဖစ္ရန္ ေလွွ်ာက္ထားရမည္။ ကိုယ္စားလွယ္သည္ မိမိကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းအတြက္ ေရာင္း၀ယ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရွိပါက ပထမအၾကိမ္အသင္းမွ အခါအားေလ်ာ္စြာ သတ္မွတ္ထားေသာဒဏ္ေငြကို ေပးေဆာင္ရမည္။ ဒုတိယအၾကိမ္ဆက္လက္က်ဴးလြန္ပါက လုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ကိုပါ အသင္းမွထုတ္ပယ္သည္အထိ အေရးယူမည္။

၂။      အသင္း၀င္ရင္ထိုးတံဆိပ္ကိုအျခားသူအားငွားရမ္း၍ အသင္းတိုက္အတြင္း၀င္ေရာက္သည္ကို ေတြ႔ရွိပါက ပထမအၾကိမ္အသင္းမွ အခါအားေလ်ာ္စြာ သတ္မွတ္ထားေသာဒဏ္ေငြကို ေပးေဆာင္ရမည္။ ဒုတိယအၾကိမ္ထပ္မံက်ဴးလြန္ပါက အသင္းမွထုတ္ပယ္သည္အထိ အေရးယူမည္။

၃။      အသင္းသား (သို႕မဟုတ္) ကိုယ္စားလွယ္သည္ မိမ္ရင္ထိုးတံဆိပ္မပါဘဲ အသင္းတိုက္အတြင္းသို႕ ၀င္ေရာက္ပါက အသင္းမွအခါအားေလ်ာ္စြာ သတ္မွတ္ထားေသာဒဏ္ေငြကို ေပးေဆာင္ရမည္။

၄။      အသင္းသားသစ္မ်ားသည္ကိုယ္စားလွယ္ထားလိုပါက အသင္းသားအျဖစ္ တစ္ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္သည့္အခါ ကိုယ္စားလွယ္ (၁)ဦးထားႏုိင္သည္။ (၂)ႏွစ္ျပည့္သည့္အခါ ကိုယ္စားလွယ္ (၂) ဦးထားႏိုင္သည္။

၅။      ကိုယ္စားလွယ္အလႊဲအေျပာင္းလုပ္လိုပါက အသင္းမွအခါအားေလ်ာ္စြာ သတ္မွတ္ထားေသာ လႊဲေျပာင္းေၾကးေငြ ေပးေဆာင္ရမည္။

၆။      အသင္းသားတစ္ဦးသည္ သတ္မွတ္ထားေသာအလွဴေငြမ်ားကို ကထိန္ေတာ္ႏွစ္အတြင္း ေၾကညာထားေသာေနာက္ဆံုးေပးသြင္းရက္ေက်ာ္လြန္မွ ေပးသြင္းပါက အသင္းၾကီးက အခါအားေလ်ာ္စြာ သတ္မွတ္ထားေသာ အလွူေငြမ်ားေပးေဆာင္ရမည္။ ကထိန္ေတာ္ႏွစ္ (၃)ႏွစ္ ေက်ာ္လြန္သည္အထိ ေငြေပးသြင္းျခင္းမရွိခဲ့ေသာ္ အသင္းသားအျဖစ္မွ ရပ္ဆိုင္းျပီးျဖစ္သည္။ ကထိန္ေတာ္ႏွစ္ (၃)ႏွစ္အတြင္း အလွဴေငြမ်ားေပးသြင္းပါက သက္ဆိုင္ေသာႏွစ္မ်ားအလုိက္ က်သင့္ေသာ အလွဴေငြေပါင္းအျပင္ ၄င္းေငြမ်ား အေပၚ (၅၀)ရာခိုင္ႏွဳန္း အလွဴေငြကိုပါ ေပးေဆာင္ရမည္။

၇။      အသင္းသား၊ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ရင္ထိုးတံဆိပ္မ်ား ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ေသာ္ အသင္းၾကီးမွ အခါအားေလ်ာ္စြာ သတ္မွတ္ထားေသာ ဒဏ္ေၾကးေငြကို ေပးသြင္း၍ အသစ္ျပန္လည္ထုတ္ယူရမည္။