ဆက်သွယ်ရန်

လိပ်စာ –  ၈၆ လမ်း ၊ ၃၂ နှင့် ၃၃ ကြား

ဖုန်း – ၀၂-၃၄၁၇၃ ၊ ၀၂-၆၀၅၇၉ ၊ ၀၂-၆၃၈၁၁ ၊ ၀၂-၆၃၈၂၂ ၊ ၀၂-၆၃၈၃၃ ၊ ၀၂-၆၃၈၄၄ ၊ ၀၂-၆၃၈၅၅

Fax – ၀၂-၆၃၈၆၆

APIS – ၀၂-၂၄၅၅၀

gmail – btmkahtain.mdy@gmail.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial