ဆက္သြယ္ရန္

လိပ္စာ –  ၈၆ လမ္း ၊ ၃၂ ႏွင့္ ၃၃ ၾကား

ဖုန္း – ၀၂-၃၄၁၇၃ ၊ ၀၂-၆၀၅၇၉ ၊ ၀၂-၆၃၈၁၁ ၊ ၀၂-၆၃၈၂၂ ၊ ၀၂-၆၃၈၃၃ ၊ ၀၂-၆၃၈၄၄ ၊ ၀၂-၆၃၈၅၅

Fax – ၀၂-၆၃၈၆၆

APIS – ၀၂-၂၄၅၅၀

gmail – btmkahtain.mdy@gmail.com