အသင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္

အသင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္

(က) မႏၲေလးျမိဳ႕စည္ပင္သာယာ နယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ ေက်င္းတိုက္မ်ားတြင္ သီတင္းသံုးေတာ္မူၾကကုန္ေသာ သံဃာေတာ္တို႕အား ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ကထိတ္သကၤန္းႏွင့္တကြ အရန္လွဴဖြယ္ပစၥၥၥၥၥၥၥၥည္းမ်ားကို ခင္းက်င္းလွဴဒါန္းရန္

(ခ) အသင္းသားအခ်င္းခ်င္း သမာသမတ္မွ်တစြာ အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ၾကေစရန္